سوالات متداول

روند ثبت سفارش

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس و اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺻﺤﯿﺢ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﻣﺮاﺣﻞ ارﺳﺎل آن آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ اﮐﺴﺴﻮری ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

 1. از رنگ، مدل ، سایز و سایر مشخصات کالا اطمینان حاصل فرمایید.
 2. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آدرس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ را درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 3. از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻻ و ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ !

ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺣﺎوی ﮐﺪ ﺳﻔﺎرش را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ گردد.

همچنین در ﻗﺴﻤﺖ "ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﻦ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﯾﺎﻣﺪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ:

 1. ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺎده ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
 3. ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 4. ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 5. نظر، نقد و و بررسی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 6. از فروش های ویژه ، تخفیف ها و قیمت روز کالا ها با خبر شوید و همیشه از دیگران یک قدم جلوتر باشید!

به خانواده dariamod خوش آمدید!

رویه های بازگرداندن کالا

 1. اگر کالای خریداری شده، ایراد، زدگی یا پارگی داشته باشد.
 2. - در صورتی که کارشناسان ما ایراد کالا را تایید نکنند، هزینه ارسال کالا به مشتری قابل بازگشت نخواهد بود.

 3. اگر کالای خریداری شده از نظر مشخصات یا ظاهر با اطلاعات وب سایت مغایرت داشته باشد.
 4. - اگر مغایرت، بدون استفاده از کالا قابل مشاهده است، مثل رنگ یا مشخصات درج شده روی آن، باید کالا در شرایط اولیه خود باشد و از آن استفاده نشده باشد.
  - در صورتی که امکان تشخیص مغایرت تنها با باز کردن بسته بندی ممکن باشد، لازم است کارتن و جعبه اصلی محصولات نگهداری شود و از دور ریختن آن جداً خودداری شود.

  استفاده از این سرویس تنها در صورتی امکانپذیر است که کالا در کارتن یا جعبه اصلی خود به داریامد بازگردانده شود. برچسب زدن یا نوشتن توضیحات، آدرس یا هر مورد دیگری روی کارتن یا جعبه اصلی کالا و یا پاره و مخدوش کردن آن، امکان استفاده از ضمانت بازگشت را از بین خواهد برد.

 5. اگر مشتری از خرید خود منصرف شود.
 6. - اگر هنوز سفارش ارسال نشده باشد، باید هر چه سریعتر به واحد پیگیری سفارش داریامد (شماره تلفن 09336458324 ) اطلاع داده شود.

  - اگر پس از دریافت کالا مشتری از خرید خود منصرف شود، حداکثر تا ۷ روز، باید انصراف خود را به واحد خدمات پس از فروش اطلاع دهد.

  - در این حالت، برگرداندن کالا پس از تایید کارشناس خدمات پس از فروش، تنها در صورتی امکانپذیر است که در شرایط اولیه خود (پلمپ) باشد، از آن استفاده نشده باشد. همچنین اگر کالا به همراه هدیه فروخته شده باشد، بازگرداندن هدیه همراه آن نیز الزامی است. لازم به ذکر است کالاهایی که به دلیل ماهیت خاص یا استفاده شخصی و با توجه به لزوم رعایت مسایل بهداشتی نمیتوانند بازپس داده شوند، از شمول این بند خارج هستند.

  - لطفا توجه داشته باشید که هرگونه تغییر در شرایط اولیه کالا، امکان استفاده از این سرویس را از بین خواهد برد

  - همچنین در صورت انصراف از خرید، ارسال کالا به عهده مشتری خواهد بود.

 7. اگر سایز کالا مناسب نباشد.
 8. - درخواست تعویض سایز تنها در صورتی پذیرفته میشود که کفش یا پوشاک تنها تست شده باشند و در وضعیت اولیه و نو باشند، و روی پوشاک هیچگونه آثار استفاده مانند لکه، رنگ پریدگی یا بوی عطر و بدن وجود نداشته باشد، و برچسب، مارک، دکمه و سایر ملحقات جدا نشده باشد.

  ضوابط و مسئولیتهای مربوط به فروش محصولات آرایشی و بهداشتی.

  - اطلاعات هر محصول آرایشی بهداشتی در وبسایت داریامد، صرفا ًبرای اطلاع رسانی است و جنبه مشاوره ندارد. خریدار باید قبل از استفاده از مواد آرایشی بهداشتی نسبت به کسب اطلاعات حرفهای و اخذ مشاوره از متخصص مربوط اقدام کند. همچنین، نظراتی که کاربران در خصوص کالا در وب سایت درج کرده اند، تجربه یا اطلاعات شخصی افراد است و برای آنها و داریامد مسئولیتی ایجاد نمیکند. همچنین داریامد مسئولیتی در قبال درستی اطلاعات فراهم شده روی بسته بندی کالا ندارد و مسئولیت آن با شرکت تولیدکننده کالاست.

  - درصورت عدم آگاهی، اطلاع و ناتوانی مشتری در استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی و یا ایجاد خسارت نسبت به خود یا محصول، تمامی مسئولیت¬های آن بر عهده مشتری است و فروشگاه داریامد در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

  - در صورت تایید معیوب بودن کالای مرجوعی توسط شرکت تامین یا تولیدکننده، داریامد صرفاً هزینه کالا یا سرویس را مطابق فاکتور (حداکثر تا یک ماه از تاریخ فاکتور) به مشتری برمیگرداند.

  - داریامد نسبت به عوارض جسمی و بیماریهای ناشی از استفاده محصولات آرایشی و بهداشتی (از قبیل حساسیتهای پوستی، جراحات و ...) مسئولیت و پاسخگویی ندارد. انجام پیگیری های لازم باید توسط مشتری و از طریق شرکت های مربوطه ( نمایندگی ها و تامین کنندگان رسمی کالا) انجام شود.

- زیورآلات و اکسسوری ها مانند گوشواره و اکسسوری های مشابه که تماس مستقیم با پوست دارند امکان تعویض سلیقه ای ندارند.

- لوازم آرایشی، کرم ها و لوسیون ها مطابق قوانین وزارت بهداشت به صورت پلمپ فروخته شده و تعویض سلیقه ای ندارند.

- لباس های نوزادی به دلیل مسایل بهداشتی قابل تعویض نمی باشند.

- لباس های زیر مانند شورت های مردانه، زنانه یا بچه گانه به دلیل مسایل بهداشتی قابل تعویض نیستند.

- عطر و ادکلن ها در صورتی که در وضعیت پلمپ باشند قابل تعویض هستند.

- انواع کفش ها در شرایطی که کفی کفش سالم و تمیزبوده ،خط خوردگی و تا شدگی و از بین رفتن بوی طبیعی کفش اتفاق نیفتاده باشد، قابل تعویض هستند.

- انواع کیف ها در شرایطی که کیف کاملا سالم و به همراه تمامی پلمپ های پلاستیکی دسته و بند و حجم دهنده های درون آن باشد، قابل تعویض هستند.

- پوشیدنیهای پارچه ای که محدودیت بهداشتی جهت تعویض ندارند، در صورت تایید کارشناس و در شرایط نو به معنی عدم باقی ماندن بو، چروک، از بین رفتن خط های تا محصول و نداشتن لکه و همراه با برچسب، مارک، دکمه و سایر ملحقات آن ، پذیرفته خواهند شد.

- محصولات چرمی که محدودیت بهداشتی جهت تعویض ندارند، در شرایطی پذیرفته می شوند که کارشناسان ما عدم باقی ماندن چروک ناشی از استفاده، بو و برخورد با مواد مخرب چرم را تایید نمایند.

- لطفا قبل از هر اقدامی با کارشناسان پشتیبانی خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

- از ارسال کالا بدون هماهنگی با خدمات پس از فروش داریامد جدا، خودداری کنید.

- برای ارسال، باید کالا در جعبه یا کارتن اصلی خود به خوبی بستهبندی شود.

- برچسب زدن یا نوشتن توضیحات، آدرس یا هر مورد دیگری روی کارتن یا جعبه اصلی کالا و یا پاره و مخدوش کردن آن، امکان استفاده از ضمانت بازگشت را از بین خواهد برد. (در صورت لزوم، توضیحات خود را پشت فاکتور خرید یا قطعه کاغذ جداگانه ای بنویسید.)

- فاکتور همراه کالا ارسال شود و پشت آن مشکل را بنویسید. درصورت ارسال با پست پیشتاز، رسید پستی را نیز به فاکتور منگنه کنید.

- اگر کالا هدیه بوده و فاکتور به درخواست خریدار، همراه سفارش ارسال نشده باشد، از پیش فاکتور ایمیل شده، پرینت بگیرید یا اینکه کد سفارش و مشخصات خرید خود را روی کاغذ جداگانهای بنویسید.

- در صورتی که ساکن سایر شهرها هستید، برای بازگرداندن کالا از پست پیشتاز استفاده کنید. لازم به ذکر است که هزینههای بازگرداندن کالا به غیر از پست پیشتاز به عهده مشتری است و شرکت تعهدی در قبال این هزینهها ندارد. ولی هزینه پست پیشتاز با ارائه فاکتور و قبض شرکت پست بر اساس تعرفههای شرکت پست و طبق قوانین و دستورالعملهای شرکت، پس از تایید خدمات پس از فروش به حساب مشتری واریز میشود.

- از آنجا که واریز هزینه ارسال، منوط به دریافت رسید پستی است، برای اطمینان رسید را به فاکتور منگنه و همراه بسته ارسال کنید.

- اگر ساکن تهران هستید، برای هماهنگی ارسال پیک برای تحویل گرفتن کالا، با داریامد تماس بگیرید.

- از نوشتن آدرس روی جعبه اصلی کالا، جداً خودداری کنید و در صورت لزوم ، جعبه اصلی محصول را درون کارتن دیگری گذاشته، آن را ارسال کنید.

- بسته خود را به آدرس زیر ارسال کنید:
استان تهران، تهران نو، خیابان خاقانی، کوی زینبیه، فروشگاه داریامد
کد پستی: 1358675131 تلفن: 09336458324